• Škola

    •  

         Vzdelávanie v škole je dôležitou a významnou zložkou liečebno-výchovného pobytu. Keďže zlyhávanie v škole je súčasťou anamnézy každého klienta, či už sú príčinou neúspechu vo vzdelávaní špecifické poruchy učenia, ADD, ADHD alebo poruchy správania, je nevyhnutné podnietiť záujem klienta o učenie, hľadať možnosti jeho motivácie povzbudením s využitím individuálneho prístupu každého učiteľa k žiakovi podaním pomocnej ruky. Odborný pedagogický kolektív tvoria  špeciálni pedagógovia. Vyučovanie prebieha v triedach Ktoré sú organizované podľa aktuálnej potreby.

     Úlohou školy je:

     • zistiť úroveň vedomostí žiakov
     • hľadať optimálne možnosti vzdelávania žiakov s prihliadnutím na jeho špecifické potreby a diagnózu v spolupráci s diagnosticko-terapeutickým oddelením
     • vypracovanie individuálneho vzdelávacieho programu pre žiaka a priebežné sledovanie a vyhodnocovanie    jeho efektívnosti
     • hodnotenie správania žiaka počas vyučovacieho procesu
     • zapisovanie pozorovania žiaka do hodnotiacich hárkov
     • špeciálno-pedagogickým prístupom podnietiť a prehĺbiť záujem žiaka o učenie
     • bodovanie správania žiaka podľa bodovacieho systému počas vyučovania
     • aktívne sa zúčastňovať na komunitách
     • systematicky spolupracovať s úsekom výchovy a diagnosticko-terapeutickým úsekom
     • vyhodnotenie vzdelávacích výsledkov žiaka na klasifikačných poradách
     • komplexné vypracovanie záverečnej správy o žiakovi
     • organizovanie rodičovských stretnutí po klasifikácii

     Vzdelávanie v škole je dôležitou a významnou zložkou liečebno-výchovného pobytu. Keďže zlyhávanie v škole je súčasťou anamnézy každého klienta, či už sú príčinou neúspechu vo vzdelávaní špecifické poruchy učenia, ADD, ADHD alebo poruchy správania, je nevyhnutné podnietiť záujem klienta o učenie, hľadať možnosti jeho motivácie povzbudením s využitím individuálneho prístupu každého učiteľa k žiakovi podaním pomocnej ruky.