• Charakteristika

    •  

     Charakteristika zariadenia.

      

     LVS je zriadené ako koedukačné a internátne školské zariadenie s celoročnou prevádzkou. Je rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou.V súčasnosti sú v zariadení iba chlapci.

     LVS ako špeciálne výchovné zariadenie poskytuje odbornú pomoc klientom s poruchami správania, ADD, ADHD syndrómom , poruchami učenia a poruchami emocionálneho a sociálneho vývinu. Plní úlohu pri ochrane klientov pred sociálno-patologickými javmi v prevencii problematického a delikventného vývinu. Preventívne pôsobenie je zamerané na ochranu detí pred rizikom vzniku drogových závislostí. Aktívne pracuje s rodinou s cieľom zlepšiť a zachovať jej funkciu.

     Individuálnou a skupinovou  formou  spolupracuje s rodičmi klientov , aby sme zistili obraz o rodinnom prostredí a jeho vplyve na klienta. Poskytuje odborné poradenstvo  a zapája rodičov do liečebno-výchovného procesu. LVS poskytuje psychologickú, psychoterapeutickú a výchovnú starostlivosť deťom zlyhávajúcim vo výchovno-vyučovacom procese  a deťom s narušeným psychosociálnym vývinom, u ktorých ambulantná starostlivosť neviedla k náprave.

     Poskytuje základné vzdelanie na 2. stupni ZŠ spôsobom primeraným dispozíciám klientov.

     LVS umožňuje ubytovanie v internátne a pravidelnú stravu. Kapacita zariadenia je 32 miest.

      

     Rozsah poskytovaných služieb

      

     LVS poskytuje klientom  klientom bazálnu starostlivosť:

     a) ubytovanie v internáte, vrátane pravidelnej výmeny posteľnej bielizne 2 krát mesačne.

     b) základnú nevyhnutnú zdravotnú starostlivosť

     c) celodennú stravu 6 krát denne

     V rámci odbornej starostlivosti poskytujeme svojim klientom:

           základné vzdelanie na 2. stupni ZŠ podľa platných učebných osnov, korekcie porúch učenia, individuálnu prácu s liečebným pedagógom, vzdelávanie podľa individuálneho študijného plánu

     •       výchovnú činnosť zameranú na rozvoj zručností, schopností a vedomostí  s prihliadnutím na špecifické poruchy klientov

     •       individuálnu a skupinovú psychologickú, psychoterapeutickú  a liečebno-pedagogickú starostlivosť zameranú na rozvoj osobnostných predpokladov klienta

     •       v záujme rozvoja osobnosti a ďalších zručností možnosť zapájať sa do viacerých krúžkov

     •       aktívnu spoluprácu rodičov formou rodičovských skupiniek a účasť na spoločných rekreačných stretnutiach s odbornými pracovníkmi cez víkend

     •       individuálne  psychologické a špeciálno-pedagogické poradenstvo

     •  

     Formy a metódy práce LVS

     Základným východiskom je režimová aplikácia skupinových foriem práce opierajúca sa o časový harmonogram dňa a týždňa a systém bodovania a hodnotenia, individuálna forma práce je viazaná hlavne na psychológov, liečebného a špeciálneho školského pedagóga :

     Komunita
         Komunitu tvoria všetci zamestnanci a klienti LVS, ktorí sú na liečebno-výchovnom pobyte, prípadne hostia /rodičia/. Je to najväčšie fórum, ktoré dáva svojim členom práva a voči ktorému majú aj záväzky a povinnosti. Na komunite sa riešia všetky dôležité otázky života v LVS, výchovné, vzdelávacie problémy klientov, Odovzdávajú sa dôležité informácie , prezentujú sa názory, prebieha najmä diskusia. Komunita sa vyjadruje o sporných situáciách a problémoch, ktoré sa nedali vyriešiť v skupine. Komunitné stretnutia vedie stabilná dvojica / riaditeľ a vedúci výchovy/, v prípade ich neprítomnosti je určená náhradná dvojica. Stretnutia sa konajú denne v pravidelnom čase. Pred komunitou je krátka operatívna porada odborných pracovníkov, v ktorej sa upresňujú okruhy a problémy, ktoré sa budú na komunite riešiť. Aj po komunitnom stretnutí je priestor pre odborných pracovníkov, ktorí sa vyjadrujú k udalostiam, ktoré sa riešili na komunite.

     Terapeutická skupina
         Každé dieťa je zaradené do terapeutickej skupiny, ktorú vedie dvojica terapeutov. Stretnutia terapeutických skupín sa konajú jedenkrát do týždňa a ich úlohou je hlbšie poznanie psychických príčin konania klienta, pomoc klientovi pri nadobúdaní psychickej, emočnej a sociálnej rovnováhy, vnútornej harmónie osobnosti, korekcie porúch správania pomocou využitia skupinovej dynamiky. Práca klientov v psychoterapeutickej skupine je doplnená aj individuálnou prácou.

     Klub
         Je kolektívna forma práce s klientmi zameraná na rozvíjanie a uplatňovanie hravosti, fantázie, kreativity a spontánnosti. Poskytuje významné diagnostické postrehy, vytvára priestor na uvoľnenie tenzie, relaxáciu, umožňuje sebapoznávanie, empatiu. V rámci klubu sa využíva najmä hra, hádanky, muzikoterapia, dramatoterapia.

     Spolu správa klientov
         Klienti majú možnosť ovplyvňovať dianie v LVS nielen počas komunity, ale každá výchovná skupina má jedného svojho zástupcu/hovorcu/, ktorý predkladá návrhy a požiadavky vedúcemu výchovy. Klienti sa môžu vyjadrovať ku kvalite podávaných jedál, čistote v zariadení, k pestrosti záujmových krúžkov, k vyplneniu voľného času a iným aktivitám, o ktoré by mali záujem, aby sa v zariadení uskutočnili. Stretnutia bývajú dvakrát mesačne.

     Hodnotiaca skupinka
         Je záverečná činnosť výchovnej skupiny pred ukončením výchovnej činnosti. Každé dieťa je vo svojej skupine denne hodnotené svojim kmeňovým vychovávateľom a ostatnými členmi skupiny. Dieťa samotné a pomocou vychovávateľa rekapituluje svoje správanie počas celého dňa, hodnotí sa a je hodnotené. Vychovávateľ nehodnotí len individuálne, ale využíva aj štruktúru a dynamiku skupiny. Dieťa dostáva veľmi dôležitú spätnú väzbu a učí sa sebareflexii. Hodnotenie končí bodovaním správania, ale jeho súčasťou je i povzbudenie a motivovanie k lepšiemu správaniu.

     Záujmové krúžky
         Poskytujú klientom priestor na uplatnenie svojich záujmov, talentu, tvorivosti, možnosti vyniknúť. Klienti môžu relaxovať v dramatickom, tanečnom, športovom, rybárskom, v krúžku šitia a ochrancov prírody, krúžku šikovných rúk, stolno-tenisovom a hudobnom krúžku.

     Denník
         Je forma intímnej psychoterapeutickej práce s klientom vhodná najmä v individuálnom kontakte s klientom, ktorý má zábrany v priamej verbálnej komunikácii a preferuje písomný prejav v kontakte s psychológom. Svojimi možnosťami vytvára priestor na veľmi blízky vzťah, emočne bohatý a dôverný.

     Bodovanie správania
         Dôležitou súčasťou liečebno-výchovného sanatória je hodnotenie správania pomocou bodovacieho systému. Bodovanie správania formou numerického vyhodnotenia zjednodušuje hodnotenie, zvyšuje jeho zrozumiteľnosť. Bodové hodnotenie musí byť vždy spojené s verbálnym hodnotením správania. Každé dieťa je hodnotené denne. Bodovanie správania sa vyhodnocuje raz týždenne na hodnotiacej komunite za prítomnosti všetkých odborných pracovníkov. Na základe plnenia tohto hodnotenia môže byť klient zaradený do jedného z piatich stupňov, pričom prvý stupeň je ten najlepší. Body prideľuje škola, výchova a nočná služba. Všeobecne sa body môžu prideliť za:
     - aktivitu na vyučovacej hodine
     - dodržiavanie disciplíny počas vyučovania a vo výchove
     - správanie sa k spolužiakom a dospelým
     - prípravu na vyučovanie a prípravu školských pomôcok
     - za rešpektovanie príkazov
     - za dodržovanie osobnej hygieny a poriadku
     Pri pobyte dieťaťa doma udeľujú body rodičia a zaznamenávajú ich do hodnotiaceho hárku. Ak dieťa z domu body neprinesie, tak ich nezíska a bude hodnotené podľa aktuálneho stavu v tom týždni získaných bodov.
     Dieťa nemusí mať pridelený počas dňa žiadny bod alebo môže získať X, alebo môže dostať mínusové body. Hodnotenie X je udelené za tieto priestupky: agresivitu, šikanovanie, seba poškodzovanie, vulgárne vyjadrovanie, fajčenie, nedovolené vzdialenie od skupiny, krádež. Pri opakovaní vážnych priestupkov v priebehu celého dňa môže klient získať mínusové body. Ešte je možnosť si vymeniť žetón za X. Žetón je možno získať za pekný medziľudský čin na základe návrhu dospelých alebo detí na komunite. Každé dieťa môže polročne získať tzv. Charlie kartu za tvorivú aktivitu, ktorú si pripravilo vo voľnom čase a prezentuje ju po predchádzajúcom posúdení obomi kmeňovými vychovávateľmi na komunite a za prečítanú knihu a jej prezentáciu. Komunita posúdi túto prezentáciu a dieťa môže dostať od riaditeľa dva dni voľna cez víkend.
     Najmenej populárny je 4. a 5. stupeň, kedy nie je možnosť ísť domov. Pri mimoriadnych dlhodobých dobrých výsledkoch v správaní je možnosť získať dennú alebo týždennú dochádzku.
     Návrh na takúto formu dochádzky predkladá komunite kmeňový vychovávateľ a ostatní členovia komunity sa k nemu vyjadria. Týždenné hodnotenie sa graficky spracuje na nástenke.

         Aktuálny hodnotiaci systém bodovania a hodnotenia je v dokumentoch na stiahnutie odkiaľ si ho môžete stiahnuť plnej verzii.