Navigácia

Škola

 

    Vzdelávanie v škole je dôležitou a významnou zložkou liečebno-výchovného pobytu. Keďže zlyhávanie v škole je súčasťou anamnézy každého klienta, či už sú príčinou neúspechu vo vzdelávaní špecifické poruchy učenia, ADD, ADHD alebo poruchy správania, je nevyhnutné podnietiť záujem klienta o učenie, hľadať možnosti jeho motivácie povzbudením s využitím individuálneho prístupu každého učiteľa k žiakovi podaním pomocnej ruky. Odborný pedagogický kolektív tvoria  špeciálni pedagógovia. Vyučovanie prebieha v triedach Ktoré sú organizované podľa aktuálnej potreby.

Úlohou školy je:

  • zistiť úroveň vedomostí žiakov
  • hľadať optimálne možnosti vzdelávania žiakov s prihliadnutím na jeho špecifické potreby a diagnózu v spolupráci s diagnosticko-terapeutickým oddelením
  • vypracovanie individuálneho vzdelávacieho programu pre žiaka a priebežné sledovanie a vyhodnocovanie    jeho efektívnosti
  • hodnotenie správania žiaka počas vyučovacieho procesu
  • zapisovanie pozorovania žiaka do hodnotiacich hárkov
  • špeciálno-pedagogickým prístupom podnietiť a prehĺbiť záujem žiaka o učenie
  • bodovanie správania žiaka podľa bodovacieho systému počas vyučovania
  • aktívne sa zúčastňovať na komunitách
  • systematicky spolupracovať s úsekom výchovy a diagnosticko-terapeutickým úsekom
  • vyhodnotenie vzdelávacích výsledkov žiaka na klasifikačných poradách
  • komplexné vypracovanie záverečnej správy o žiakovi
  • organizovanie rodičovských stretnutí po klasifikácii

Vzdelávanie v škole je dôležitou a významnou zložkou liečebno-výchovného pobytu. Keďže zlyhávanie v škole je súčasťou anamnézy každého klienta, či už sú príčinou neúspechu vo vzdelávaní špecifické poruchy učenia, ADD, ADHD alebo poruchy správania, je nevyhnutné podnietiť záujem klienta o učenie, hľadať možnosti jeho motivácie povzbudením s využitím individuálneho prístupu každého učiteľa k žiakovi podaním pomocnej ruky.

Novinky

Kontakt

  • Liečebno-výchovné sanatórium
    Hrdličkova 21, 831 01 Bratislava
  • 02/59 10 35 12 - riaditeľ
    02/59 10 35 11 - sekretariát
    02/59 10 35 14 - sociálny pracovník

Fotogaléria

Počet návštev: 435673